آموزش خوشنویسی با خودکار و آموزش خط تحریری آموزش حرف (ک)

 در آموزش خط خودکاری نستعلیق

آموزش خوشنویسی با خودکار و آموزش خط تحریری آموزش حرف (ک)

آموزش خط تحریری یکی از اهداف اصلی سایت خوش خطی دات آی آر می باشد که با استفاده از جدیدترین روش ها سعی شده تا آموزش هایی گام به گام و کاربردی را ارائه دهد یکی از خدماتی که سایت خوش خطی به کاربران خود می دهد آموزش رایگان خوشنویسی با خودکار می باشد که طی یک سری جلسات آموزشی کامل و به هم پیوسته و به صورت گام به گام و تصویری آموزش تک تک حروف الفبای فارسی با رعایت قواعد کامل را ارائه داده است، در این درس به آموزش حرف (ک و گ) در همین زمینه پرداخته شده است.

علاقمندان و هنرجویان گرامی که تمایل به داشتن مجموعه کامل فیلم آموزش خط تحریری نستعلیق منتشر شده از طرف سایت را دارند می توانند با مراجعه به فروشگاه سایت این پکیج جامع آموزشی را خریداری کنند، پکیج آموزش خط تحریری سایت خوش خطی شامل ۳۸۰ دقیقه آموزش تصویری و گام به گام می باشد که بیش از ۶/۵ ساعت فیلم آموزشی و بیان نکات تخصصی است، این آموزش از لحاظ ساعت آموزشی بیش از ۴ برابر سایر آموزش های مشابه منتشر شده می باشد و از لحاظ محتوا و کیفیت آموزشی نیز کاملترین پکیج آموزش خوش خطی در ایران است.

آموزش خط تحریری آموزش حرف (ک):

در حروف فارسی و در خوشنویسی حروف (ک و گ) دقیقا شبیه یکدیگر نوشته میشوند و فقط در یک سرکش تفاوت دارند، این حروف به دو شکل کوتاه و بلند نوشته میشوند

آموزش خط تحریری شکل های کوتاه و بلند حرف ک

شکل کوتاه حرف (ک):

شکل کوتاه این حرف با سه حرکت نوشته میشود

آموزش خط تحریری حرف ک در 3 حرکت 

حرکت اول: شبیه الف است با این تفاوت که بلندتر و عمودی تر است

آموزش خط تحریری حرکت اول ک 

حرکت دوم: شبیه (ب) کوتاه است با این تفاوت که کوتاهتر است

 آموزش خط تحریری حرکت دوم ک

حرکت سوم: سرکش (ک) شبیه الف معکوس است و شیب آن حدود ۴۰ درجه است

آموزش خط تحریری حرکت سوم ک

آموزش خط تحریری نوشتن ک جدا

نکته: سرکش (ک) هم میتواند متصل باشد و هم جدا

آموزش خط تحریری نوشتن سرکش ک

آموزش نوشتن (ک) در حالت بلند:

حرف (ک) در حالت بلند با سه حرکت نوشته میشود

آموزش خط تحریری نوشتن ک بلند

حرکت اول: شبیه (الف) است اما عمودی نوشته میشود

آموزش خط تحریری نوشتن ک بلند حرکت اول

حرکت دوم: کاملا شبیه (ب) بلند است

آموزش خط تحریری نوشتن ک بلند حرکت دوم

حرکت سوم: کاملا شبیه سرکش (ک) کوتاه است

آموزش خط تحریری نوشتن ک بلند حرکت کلی

نکته: طول (ک) در حالت بلند تقریبا سه برابر (ک) در حالت کوتاه است

 آموزش (ک) متصل در اول کلمه:

این حرف دارای ۵ شکل مختلف می باشد

آموزش خط تحریری نوشتن ک متصل در اول کلمه

شکل اول:

در این شکل (ک) به صورت گرد و یک دایره کامل است و با سه حرکت نوشته میشود

آموزش خط تحریری نوشتن ک اول گرد

آموزش نوشتن ک گرد اول کلمه

کاربرد: قبل از حروف (الف) (ک) بزرگ و الفی (ل)

آموزش خط تحریری کاربرد های ک گرد

شکل دوم:

شکل دوم به (ک) جیمی مشهور است چون شبیه (ج) نوشته میشود

آموزش خط تحریری ک جیمی

آموزش خوشنویسی با خودکار ک جیمی

این حرف با سه حرکت نوشته میشود

آموزش خط تحریری نوشتن ک جیمی در سه حرکت

کاربرد: قبل از حرف (م) به شرط آنکه بعد از (م) یکی از حروف (الف) ، (ک بزرگ) و (ل) باشد.

آموزش خط تحریری نوشتن ک جیمی کاربردهای آن

شکل سوم: 

(ک) دندانه ای که شبیه نوعی دندانه است

آموزش خط تحریری ک دندانه ای

کاربرد: قبل از (س) کشیده 

نکته: توجه کنید این شکل مشترک است بین (ک) و (ل) دندانه ای

آموزش خط تحریری کاربرد ک دندانه ای

 

شکل چهارم:

به (ک الفی) مشهور است چون شبیه (الف) است با این تفاوت که عمودی تر است

آموزش خط تحریری (ک) الفی

کاربرد: قبل از سایر حروف 

آموزش خط تحریری ک الفی کاربرد

نکته: اتصال این شکل به حروف بعد به اشکال مختلفی انجام میشود

کاربرد ک الفی در اتصالات قبل

 

شکل پنجم: 

به (ک دالی) مشهور است چون شبیه حرف (د) می باشد

آموزش خط تحریری ک دالی

 

کاربرد: این شکل در همه موارد شکل چهارم کاربرد دارد

آموزش خط تحریری کاربرد ک دالی

نکته: اتصال این حرف به حروف بعد به اشکال مختلفی انجام میشود

آموزش خط تحریری اتصال ک دالی

آموزش خط تحریر نوشتن (ک) متصل در وسط کلمه:

این شکل از (ک) دارای ۵ شکل مختلف است

آموزش خط تحریری ک متصل در وسط کلمه

شکل اول:

(ک )در حالت گرد که به شکل یک دایره است و با سه حرکت نوشته میشود

آموزش خط تحریری ک گرد

آموزش خوشنویسی با خودکار حرکات ک گرد

کاربرد: قبل از حروف (الف) ، (ک بزرگ و الفی) و (ل)

آموزش خط تحریری کاربرد ک گرد وسط

نکته: (ک) گرد همیشه روی حرکت قبل سوار میشود

آموزش خط تحریری سوار شدن ک روی حرکت قبل

شکل دوم: 

به (ک نیم گرد) مشهور است چون شبیه نیم دایره است و با سه حرکت نوشته میشود

آموزش خط تحریری ک نیم گرد

آموزش خط تحریری نوشتن ک نیم گرد با سه خط

کاربرد: قبل از حروف (الف)، (ک بزرگ و الفی) و (ل)

آموزش خط تحریری نوشتن ک نیم گرد کاربردهای آن

نکته: موارد کاربرد شکل اول و دوم مثل هم است مگر در انتهای کشیده که فقط از شکل دوم استفاده میشود

آموزش خوشنویسی با خودکار شکل دوم در انتهای کشیده

 شکل سوم:

به (ک لامی) مشهور است و مشترک بین (ک) و (ل) است

آموزش خط تحریری نوشتن ک لامی

کاربرد: قبل از کشیده ها

آموزش خط تحریری کاربرد (ک) لامی قبل از کشیده ها

شکل چهارم: 

به (ک الفی) مشهور است و کاملا شبیه الف متصل به آخر کلمه است

آموزش خط تحریری ک الفی

کاربرد: قبل از سایر حروف:

آموزش خط تحریری کاربرد ک لامی

نکته: اتصال این شکل به حروف بعد به اشکال مختلفی است

آموزش خط تحریری اتصال ک لامی به حروف بعد

شکل پنجم: 

به (ک دالی) مشهور است و شبیه حرف (د) است

آموزش خط تحریری ک دالی متصل

کاربرد: قبل از سایر حروف همانند شکل چهارم

آموزش خط تحریری کاربرد ک در وسط شکل پنجم

نکته: اتصال این شکل به حروف بعد به اشکال مختلفی است

آموزش خط تحریری اتصال شکل پمجم

اموزش خط تحریری نوشتن (ک) متصل در آخر کلمه:

این حرف با ۴ حرکت نوشته میشود

آموزش خط تحریری نوشتن ک آخر

حرکت اول: کاملا شبیه (الف) متصل به آخر کلمه است

آموزش خط تحریری نوشتن ک متصل به آخر کلمه حرکت اول

حرکت دوم:برگشت (الف) به سمت پایین است که مقدمه حرکت سوم است

آموزش خط تحریری نوشتن الف حرکت سوم

حرکت سوم:کاملا شبیه (ب) به دو شکل کوتاه و بلند نوشته میشود

آموزش خط تحریری نوشتن ک بلند و کوتاه آخر

حرکت چهارم: سرکش می باشد که همانند سرکش در حرکات قبل نوشته میشود

کاربردهای ک آخر کلمه

نکته: کشیده (ک) از وسط (الف) جدا میشود

جداشدن کشیده ک از وسط الف

نکته: (ک) همسطح با حروف قبلی روی خط زمینه مینشیند

آموزش خط تحریری رعیت نکته خط زمینه در ک

نمونه خط تحریری

برخی مطالب و شکل های ذکر شده در آموزش بالا برگرفته شده از کتاب دانشنامه آموزش خط تحریری می باشد.همچنین علاقمندان و عزیزان و هنردوستان در صورت تمایل به آموزش و یادگری و یا تهیه ابزار و لوازم مربوط به خوشنویسی میتوانند به سایت قلمتراش دات آی آر مراجعه کنند.

[box type=”shadow” ]

نرم افزار آموزش خوش خطی خط خودکاری و خوشنویسی با خودکار

همراه با ارسال یک هدیه ارزشمند و زیبا

پکیج-ویژه-به-همراه-هدیه-خودکار-خاتم-اعلا

 قیمت بسته آموزشی شامل ۳ عدد DVD استامپری آموزشی شامل فیلم و عکس و درسنامه

و بسته بندی و ارسال به سراسر ایران

به همراه یک خودکار خاتم کاری اعلا (هدیه ویژه!)

 فقط ۳۹ هزار تومان!

دوست عزیز ، برای سفارش و خرید این مجموعه با کلیک روی دکمه زیر و ثبت اطلاعات مبلغ سفارش را به صورت آنلاین واریز نمائید تا بسته آموزشی از طریق پست برای شما ارسال شود .

kharid-dvd

[/box] 

لیست کامل دروس آموزش خط تحریری رایگان سایت خوش خطی

[toggle title=”آموزش نقطه و قواعد و قوانین نقطه” state=”close” ]

آموزش خط تحریری قوائد نگارش نقطه در خوشنویسی ( جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف الف در خوشنویسی و خط تحریری” state=”close” ]

آموزش حرف الف در خوشنویسی و خط تحریری (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (ب پ ت ث) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و خوشنویسی با خودکار آموزش حرف ب (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=” آموزش حرف (ج چ ح خ ) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف ح (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=” آموزش حرف (د ذ ) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف (د) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=” آموزش حرف (ر ز ژ) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و اموزش خوشنویسی با خودکار حرف (ر) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (س ش) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف (س) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=” آموزش حرف ( س ش کشیده) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و اموزش خوشنویسی با خودکار نوشتن (س) کشیده (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (ص ض) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خوشنویسی با خودکار و آموزش خط تحریری حرف (ص) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (ط ظ) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف (ط) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=” آموزش حرف (ع غ ) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خوشنویسی با خودکار و آموزش خط تحریری حرف (ع) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=” آموزش حرف (ف) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار حرف (ف) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=” آموزش حرف (ق) در خط تحریری ” state=”close” ]

آموزش خط تحریری آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف (ق) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (ک گ) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خوشنویسی با خودکار و آموزش خط تحریری آموزش حرف (ک) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (ل) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خوشنویسی با خودکار و آموزش خط تحریری آموزش حرف (ل) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (م) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف (م) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (ن) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف (ن) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (و) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف (و) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (و) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و آموزش خوشنویسی با خودکار آموزش حرف ( ه ) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle] [toggle title=”آموزش حرف (ی) در خط تحریری” state=”close” ]

آموزش خط تحریری و اموزش نوشتن خوشنویسی با خودکار حرف (ی) (جهت مشاهده کلیک کنید)

[/toggle]

 

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
پست های توصیه شده

یک نظر بدهید