1

چهار نکته کاربردی در خوشنویسی شعر

چهار نکته کاربردی در خوشنویسی شعر چهار نکته کاربردی در خوشنویسی شعر که هر خوشنویس باید در خوشنویسی اشعار آنها را رعایت نماید تا نظم بیت ها و رباعی ها حفظ شود. برای نوشتن دو یا چند مصرع زیر هم [...]

0

سه نکته در تمرین خوشنویسی سطر با خودکار

سه نکته در تمرین خوشنویسی سطر با خودکار سه نکته در تمرین خوشنویسی سطر با خودکار مخصوص افرادی انتشار داده شده که تمرینات کلمه نویسی را پشت سر گذاشته اند و اکنون قصد دارند دروس جدید تری را فرا [...]

1

آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف ک

آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف ک آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف ک سومین درس آموزش نستعلیق شکسته حرف ( ک – گ ) در حالت جدا دارای دو شکل کوتاه و بلند هستند. شکل کوتاه آن می تواند بنابر [...]

0

آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف ب

آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف ب آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف ب دومین درس آموزش نستعلیق شکسته حروف (ب – پ – ت) دارای شکلهای مختلفی است و نسبت به حرف قبلی و بعدی خود شکل متفاوتی [...]

0

آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف الف

آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف الف آموزش شکسته نویسی با خودکار حرف الف اولین درس آموزش نستعلیق شکسته حرف (الف) روی خط زمینه قرار می گیرد. این حرف را به اندازه های مختلف می توان نوشت و بنابر نیاز [...]