0

اصول و قواعد خوشنویسی

خوشنویسی همانند هرکار دیگری آداب و روش خود را دارد که هنرجو هنگام تمرین باید آن ها را رعایت نماید. این آداب شامل چهار مرحله زیر است که به ترتیب شرح داده خواهد شد:۱) نحوه ی درست نشستن۲) فاصله صورت [...]

0

وسایل مورد نیاز خوشنویسی در خط تحریری

هنرجو برای آموزش این هنر تنها به دو وسیله نیازمند است که اولی قلم (مداد یا روان نویس) و دومی کاغذ می باشد.1) قلم: هنرجومی تواند از چهار قلم: مداد، روان نویس، خودنویس و خودکار یکی را که به آن [...]

error: Content is protected !!