×

دسته: آموزش خط خودکاری نستعلیق

تمرین-خوش-نویسی-با-خودکار (2)
24 دسامبر 2017

تمرین خوش خطی حرف (ن)

سجاد مهری
تمرین-خوش-نویسی-با-خودکار (8)
13 دسامبر 2017

تمرین خط با خودکار حرف ع،غ

سجاد مهری
تمرین-خوش-نویسی-با-خودکار (10)
10 دسامبر 2017

سرمشق خطاطی حرف ص و ض

سجاد مهری
تمرین-خوش-نویسی-با-خودکار (13)
02 دسامبر 2017

سرمشق خط نستعلیق حرف د،ذ

سجاد مهری
تمرین-خوش-نویسی-با-خودکار (16)
28 نوامبر 2017

سرمشق خط تحریری حرف الف

سجاد مهری